خدمات مشاوره و آموزش

معتقدم کسب و کارها برای ریال به ریال بودجه در اختیارشان دغدغه دارند و اگر نتوان این ریال ها را به تومان و تومان ها تبدیل کرد، کاری از پیش نرفته و کسب و کاری نخواهد چرخید. این اعتقاد مسئولیتم را در برابر خدماتم چند برابر می کند و بر همین اساس و پیش از شروع همکاری، هرگاه به این برداشت برسم که مجموعه ای آمادگی پذیرش پیشنهادها و یا دریافت آموزش ها را ندارد، با پذیرش مسئولیت، دلگرمی پوچی را ایجاد نکنم و زمان و منابع دو طرف را به هدر ندهم. این رویکرد دو تاثیر اساسی دارد: نه اصرار به پذیرش مسئولیت بی نتیجه ای دارم و نه اگر مسئولیتی را بر عهده بگیرم، مادامی که اهدافش محقق نشده از تلاش دست بردارم.

بر اساس یک تقسیم بندی کلی، در دو حوزه خدمات آموزشی و مشاوره ای می ‏توانم در خدمت کسب و کارهای تولیدی و خدماتی باشم:

حوزه مشاوره:

  • خدمات مشاوره موردی: این نوع از ارائه خدمات مشاوره به صورت موردی و حسب درخواست شما ارائه خواهد شد.
  • خدمات مشاوره مستمر: این نوع از ارائه خدمات مشاوره به صورت مستمر و به تناسب نوع همکاری، تعریف شده و در طول مسیر ارائه خدمات مشاوره، نظارت بر اجرا و پیشبرد تصمیمات و برنامه های تدوین شده برای دستیابی به هدف سازمان و کسب و کار شما صورت خواهد گرفت.

حوزه آموزش:

  • دوره آموزشی عمومی: محتوای این دوره ها بر اساس سرفصل‏های مورد نظر و با طرح مثال ها و نمونه‏ های عمومی و شناخته شده برای سازمان‏های متقاضی و شرکت کنندگان گرامی ارائه خواهد شد.
  • دوره آموزشی سفارشی‏ سازی شده: محتوای این دوره‎ها بر اساس سرفصل‏های مورد نظر و با طرح مثال ها و نمونه های مربوط به صنعت و کسب و کار سازمان های متقاضی ارائه خواهد شد. بدیهی است برای برگزاری این دوره ها نیاز به کسب شناخت عمیق تر نسبت به مسائل جاری و نقاط نیازمند بهبود سازمان های متقاضی بوده و بر همین اساس، محتوای اثربخش تری در اختیار مخاطبان سازمانی قرار خواهد گرفت.