نماد سایت بازاریابی در خط مقدم

خدمات مشاوره و آموزش

معتقدم کسب و کارها برای ریال به ریال بودجه در اختیارشان دغدغه دارند و اگر نتوان این ریال ها را به تومان و تومان ها تبدیل کرد، کاری از پیش نرفته و کسب و کاری نخواهد چرخید. این اعتقاد مسئولیتم را در برابر خدماتم چند برابر می کند و بر همین اساس و پیش از شروع همکاری، هرگاه به این برداشت برسم که مجموعه ای آمادگی پذیرش پیشنهادها و یا دریافت آموزش ها را ندارد، با پذیرش مسئولیت، دلگرمی پوچی را ایجاد نکنم و زمان و منابع دو طرف را به هدر ندهم. این رویکرد دو تاثیر اساسی دارد: نه اصرار به پذیرش مسئولیت بی نتیجه ای دارم و نه اگر مسئولیتی را بر عهده بگیرم، مادامی که اهدافش محقق نشده از تلاش دست بردارم.

بر اساس یک تقسیم بندی کلی، در دو حوزه خدمات آموزشی و مشاوره ای می ‏توانم در خدمت کسب و کارهای تولیدی و خدماتی باشم:

حوزه مشاوره:

حوزه آموزش:

خروج از نسخه موبایل