نماد سایت بازاریابی در خط مقدم

چه کمکی از من ساخته است؟

اگر مشغول مطالعه این صفحه اید، احتمالا برای پاسخ به این سوال است که چه کاری از منِ قاضی مقدم برای کسب و کار شما ساخته است؟خلاصه اش این که “در کنار مجموعه ها هستم تا ضمن جلب توجه بیشترشان به رفتار بازار، رقبا و مشتریان، کمک کنم منابع ارزشمندشان را به نحو اثربخش تری در بخش بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات به کار بگیرند”. با این حال و بر اساس یک طبقه بندی کلی، در حوزه های زیر در کنار شما، کسب و کار و سازمان شما خواهم بود:

۱- اجرای پروژه های تحقیقات بازار مشتمل بر بررسی کسب و کار، فعالیت ها و اقدامات رقبا، تعداد و رفتار مشتریان، قوانین و مقررات حاکم بر بازار و نظایر آن

۲- تدوین طرح کسب و کار و محاسبه جریان نقدینگی کسب و کار مورد نظر برای بازه های زمانی متناسب با کسب و کار

۳- اجرای پروژه های تحقیقات بازاریابی و انجام مطالعات پیرامون ارزیابی و شناخت رفتار مصرف کننده نسبت به محصول/برند شما و رقبا از طریق برگزاری جلسات گروه کانون/ جلسات مصاحبه عمیق/ مصاحبه مبتنی بر پرسشنامه و نظایر آن

۴- طراحی و اجرا/ نظارت بر اجرای کمپین تبلیغاتی در سطوح مختلف منطقه ای/ دیجیتال/ محیطی/ تلویزیونی و رادیویی و …

۵- اجرای پروژه های داده کاوی بانک های اطلاعاتی مشتریان و استخراج دانش و رفتارهای رایج مشتریان برای بهره برداری تبلیغاتی و فروش

۶- اجرای پروژه های سنجش میزان وفاداری و طراحی و اجرا/ نظارت بر اجرای برنامه های وفادارسازی مشتریان

۷- مشاوره در انتخاب و پیاده سازی نرم افزارهای فروش و بازاریابی و … (حضور در جلسات به عنوان مشاور، تصمیم ساز و بهینه کننده)

۸- مشاوره در انتخاب و اجرای کمپین های تبلیغاتی و … (حضور در جلسات با آژانس ها به عنوان مشاور، تصمیم ساز و بهینه کننده)

۹ – آموزش کارکنان در حوزه های بازاریابی و فروش

۱۰ – برنامه ریزی، اجرا و نظارت بر اجرای پروژه های برندسازی محصول و کسب و کار

۱۱- برگزاری و هدایت جلسات ایده پردازی تبلیغات و نظارت بر اجرا

خروج از نسخه موبایل