تمرین بازاریابی و فروش 30 – به نظر شما عبارت “معادل 4.2kg پودر” روی این گالن مایع لباسشویی پرسیل از کجا آمده؟

فرض کنید مدیر بازاریابی این محصول پرسیل هستید و طی بررسی ها و مطالعاتی که صورت دادید، به این تصمیم رسیده اید که نوشتن عبارت “معادل ۴.۲kg پودر” روی بسته بندی، می تواند به فروش بیشتر منجر شود.

این تصمیم را بر چه مبنایی گرفته اید و درج این عبارت، چطور می تواند به فروش بیشتر این محصول کمک کند؟

درباره من:

در کنار مجموعه ها هستم تا ضمن جلب توجه بیشترشان به رفتار بازار، رقبا و مشتریان، کمک کنم منابع ارزشمندشان را به نحو اثربخش تری در بخش بازاریابی، تبلیغات و فروش محصولات به کار بگیرند.

حمیدرضا قاضی مقدم

دانش ‏آموخته دکتری بازاریابی | دانشگاه علامهپاسخی بگذارید