بازاریابی در خط مقدم Articles.

تمرین بازاریابی و فروش ۲۸ – اگر شما جای مدیربازاریابی آرنوش بودید، قبل از تلاش برای کسب سهم بازار رب در تهران، به دنبال پاسخ چه سوالاتی بودید؟

⭕تمرین بازاریابی و فروش ۲۷ – اگر قرار بود متن تبلیغاتی این کمپین ایرانسل را شما بنویسید؟!

تمرین بازاریابی و فروش ۲۶ – اگر مدیر بازاریابی عطر مهران مدیری بودید، روی چه مشتریانی تمرکز می کردید؟

تمرین بازاریابی و فروش ۲۵ – اگر جای مدیر بازاریابی یکی از برندهای تن ماهی موجود در تصویر بودید، از این تصویر چه برداشت/ برداشت هایی می کردید؟

تمرین بازاریابی و فروش ۲۴ – اگر صاحب سوپرمارکتی باشید که فکر می کنید توسعه فروشگاه‏های زنجیره ای کسب و کار شما را با مخاطره مواجه کرده، چه می کنید؟

تمرین بازاریابی و فروش ۲۳ – اگر خود را جای مدیر بازاریابی یکی از شرکت های لبنی بگذارید، از این گزارش چه برداشت هایی می‏کنید؟

Sliding Sidebar