بازاریابی در خط مقدم Articles.

تمرین ذهنی بازاریابی و فروش ۴- چالش تحقیقات بازار کفش، به گونه ای کم هزینه و در عین حال قابل اتکا

تمرین ذهنی بازاریابی و فروش- ۳؛ چالش اقناع مشتری خودخواه (ایده آل گرا/ تمامیت خواه)

تمرین ذهنی بازاریابی و فروش-۲: چالش افزایش تعداد مشتریان یک رستوران نسبتاً شیک در محلی نسبتا معمولی

تمرین ذهنی بازاریابی و فروش- ۱: چالش فروش یک قطعه اسکناس ۵ هزار تومانی بدون گوشه (جدی با چاشنی طنز)

Sliding Sidebar